Privacy statement

V

3.2

Last edited on

Mar 15, 2021

PFM Netherlands B.V., gevestigd aan:
De Schans 23
2405 XX Alphen aan den Rijn,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens:
PFM Netherlands B.V.
De Schans 23
2405 XX Alphen aan den Rijn
+31 172 435901
info.nl@pfm-intelligence.com

PFM Netherlands B.V. heeft een Functionaris gegevensbescherming aangesteld die geregistreerd is bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien er vragen zijn, kunt u een email sturen aan: privacy@pfm-intelligence.com.

PFM Netherlands B.V. is lid geworden van PrivacySIG. De PrivacySIG (Privacy Special Interest Group) is een non-profitorganisatie die bestaat uit bedrijven die betrokken zijn bij de ontwikkeling van bezoekersanalyses. Er is een gemeenschappelijke "Gedragscode" ontwikkeld, welke ervoor zorgt dat alle leden de gemeenschappelijke regels volgen met het uiteindelijke doel de privacy van individuen te waarborgen en te verbeteren. 

Wat doet PFM Netherlands B.V.

PFM Netherlands B.V. (hierna ook: we/wij, ons/onze) is dé specialist op het gebied van passanten en bezoekerstellingen. Dankzij onze hoogwaardige techniek zijn wij, in samenwerking met onze partners, in staat  te meten hoe druk het ergens is, hoeveel unieke bezoekers er zijn in een bepaald meetgebied in een bepaalde periode, hoe lang zij daar verblijven, hoe zij lopen en ook hoe vaak zij terugkomen in het meetgebied in de betreffende periode.

Onze opdrachtgevers zijn met name gemeenten, retailers en vastgoedeigenaren, die hun beleid aan de hand van de analyses welke wij op basis van de passanten- en/of bezoekersgegevens verrichten, kunnen aanpassen. Denk bijvoorbeeld aan het optimaliseren van de ontwikkeling en inrichting van een meetgebied, of het verbeteren van de veiligheid bij evenementen.

Waarom een PFM Netherlands B.V. Privacyverklaring?

Wij hechten waarde aan een zorgvuldige omgang met persoons-, passanten- en/of bezoekersgegevens. In dit schrijven informeren wij u graag over de verwerking van de persoons-, passanten- en/of bezoekersgegevens in het kader van onze dienstverlening. Deze privacyverklaring richt zich daarmee op iedereen die onze meetgebieden als passant en/of bezoeker betreedt. Tevens informeren wij onze opdrachtgevers over de wijze waarop wij met de passanten- en/of bezoekersgegevens omgaan. De relatie met onze opdrachtgevers is uitgewerkt in de met hen gemaakte afspraken (verwerkersovereenkomst) over onze dienstverlening.

De technieken welke PFM Netherlands B.V. gebruikt.

Hieronder beschrijven we de meest gebruikte technieken waarmee wij passanten- en bezoekerstellingen verzamelen en vervolgens verwerken.

 • Infrared beam counters

1e generatie sensor welke middels horizontale infraroodstralen de in- en uitgaande passanten en/of bezoekers telt. Data die we verwerken bestaat uit sensor ID, datum en tijdstip, aantal in/ uit.

 • Thermal counters

2e generatie sensor welke middels thermische sensor de in- en uitgaande passanten en/of bezoekers telt. Data die we verwerken bestaat uit sensor ID, datum en tijdstip, aantal in/ uit.

 • 3D Stereoscopic counters

3e generatie sensor welke middels optische sensoren in- en uitgaande passanten en/of bezoekers telt. Data die we verwerken bestaat uit sensor ID, datum en tijdstip, aantal in/ uit. Wij verwerken geen videobeelden!

 • Wi-Fi/ Bluetooth counters

Deze sensor registreert alle passanten en/of bezoekers welke een apparaat bij zich hebben en daarop Wi-Fi en/of Bluetooth hebben aanstaan (het apparaat zendt regelmatig probe requests). Sensor data die verwerkt worden, bestaan uit sensor ID, datum en tijdstip, gepseudonimiseerd MAC adres, signaalsterkte en status. 

N.B. Onze meetsystemen vangen geen andere gegevens van uw apparaat op. Het originele MAC adres van uw apparaat wordt op de sensor gehasht (onomkeerbaar) en is daarmee gepseudonimiseerd. De gepseudonimiseerde informatie wordt naar onze servers verzonden. Op de server wordt een deel van het gepseudonimiseerde MAC adres afgeknipt. Dit wordt gedaan om de herleidbaarheid naar het originele MAC adres onmogelijk te maken. Onze opdrachtgevers ontvangen alleen geaggregeerde analytische data en geen persoonsgegevens. 

 • Object recognition

Deze sensoren kunnen verschillende objecten identificeren en analyseren, zoals bezoekers, fietsers, auto's en meer. Ze brengen ook de bewegingsrichting in kaart en bieden belangrijke inzichten in het gedrag van verschillende objecten. Let op: wij verwerken geen videobeelden.

Daarbij moet worden opgemerkt dat PFM Netherlands B.V. onder geen beding activiteiten onderneemt om een natuurlijk persoon te identificeren.

Persoonsgegevens die wij verwerken

PFM Netherlands B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Organisatie naam

 • Voor- en achternaam

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Bankrekeningnummer van PFM medewerkers, crediteuren en debiteuren

 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op een van onze websites aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 • Locatiegegevens

 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

 • Internetbrowser en apparaat type

 • Tellingen middels infrarood sensoren of camera’s

 • Wi-Fi en/of Bluetooth MAC-adressen (indien deze functies op uw apparaat aan staan)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@pfm-intelligence.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

PFM Netherlands B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling.

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.

 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.

 • Uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 • Voor het uitvoeren van analyses aan de hand van de versleutelde/geaggregeerde passanten- en/of bezoekersgegevens.

 • Voor het opstellen van rapportages ten behoeve van onze opdrachtgevers.

De analyseresultaten worden uitsluitend op geaggregeerde basis gerapporteerd aan onze opdrachtgevers. Dit betekent dat de gegevens in deze rapportages niet meer terug te herleiden zijn tot persoonsgegevens van een passant en/of bezoeker, en evenmin tot de gegevens van een apparaat, dat een passant en/of bezoeker bij zich draagt. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan onze opdrachtgevers.

Geautomatiseerde besluitvorming

PFM Netherlands B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van PFM Netherlands B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

PFM Netherlands B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Delen van persoonsgegevens met derden

PFM Netherlands B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden en/of partners als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. PFM Netherlands B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt PFM Netherlands B.V. uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

PFM Netherlands B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. PFM Netherlands B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/wat-zijn-cookies/

Op onze website worden ook cookies geplaatst door derden. Het betreft hier cookies van Google Analytics. https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.

Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten waarbij geldt dat;

 • Google het laatste octet van het IP-adres heeft gemaskeerd;

 • PFM 'gegevens delen' heeft uitgezet;

 • PFM geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door PFM Netherlands B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde, organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@pfm-intelligence.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u uw telefoonnummer mee met het verzoek mee te sturen. Vervolgens zullen we U op een geschikt moment bellen en een aantal controle vragen stellen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

PFM Netherlands B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

PFM Netherlands B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via privacy@pfm-intelligence.com.

Alle communicatie, zoals tussen onze meetsystemen en servers, de toegang van partners tot de beschikbare passanten- en/of bezoekersgegevens en het onderhoud van systemen, vindt plaats via versleutelde verbindingen. Daarnaast hashen wij de MAC adressen onomkeerbaar en maken deze daarmee gepseudonimiseerd. Wij verwijderen het originele MAC adres van uw apparaat uit onze sensoren en systemen. De verdere dataverwerking door ons gebeurt met de gepseudonimiseerde data. Onze opdrachtgevers ontvangen alleen geaggregeerde analytische data en geen persoonsgegevens.

Heeft u vragen of wilt u gebruik maken van de opt-out?

Heeft u nog verdere vragen over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken? Neem dan contact met ons op via privacy@pfm-intelligence.com.

Indien u niet wilt dat wij uw gegevens verzamelen, kunt u ervoor kiezen om Bluetooth en Wi-Fi op uw apparaat uit te zetten wanneer u een van onze meetgebieden bezoekt. Ook kunt u gebruik maken van de opt-out mogelijkheid via PrivacySIG. Deze opt-out biedt u de mogelijkheid om u eenvoudig af te melden door uw MAC adres(sen) in te vullen. Uw MAC adres kunt u doorgaans vinden in het informatiescherm over uw apparaat onder het instellingenmenu.

Het MAC adres van uw apparaat die voor deze opt-out noodzakelijk is, gebruiken wij alleen ten behoeve van uw opt-out en wij zullen deze gegevens in versleutelde vorm bewaren. Nadat u gebruik heeft gemaakt van de opt-out, kunt u enkel nog als passant en/of bezoeker geteld worden door de telcamera's.