Voorwaarden

V

1.1

Last edited on

Sep 8, 2022

1. Inleiding

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de levering van diensten en producten door PFM Netherlands B.V. en dochterondernemingen ("wij/ons"), inclusief hardware, buitendienst diensten en cloud-hosted rapportageplatforms, aan de klant ("u").

2. Aanvraag en gehele overeenkomst

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de levering van diensten en producten door PFM Netherlands B.V. en dochterondernemingen, waaronder hardware, buitendienst diensten en cloud-hosted rapportageplatform.

Aanvaarding van onze offerte of uitvoering van diensten houdt in dat u akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden.

3. Definities

"Klant": de persoon of organisatie die gebruik maakt van onze diensten.

"Diensten": De door ons geleverde diensten, zoals beschreven in onze aanbiedingen of overeenkomsten.

"Producten": Hardware of software die wordt geleverd als onderdeel van onze dienstverlening.

"Overeenkomst": De contractuele overeenkomst die tot stand komt bij aanvaarding van ons aanbod.

4. Totstandkoming van overeenkomsten

Aanbiedingen en aanvaarding worden schriftelijk bevestigd. Klanten zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste informatie voor de uitvoering van de overeenkomst.

5. Diensten

Wij garanderen het gebruik van redelijke zorg en vaardigheid in de uitvoering, waarbij materieel wordt voldaan aan de offerte.

Wijzigingen die nodig zijn om te voldoen aan de wet of veiligheidseisen zullen worden doorgegeven.

6. Uw verplichtingen

U moet de nodige toestemmingen en toestemmingen verkrijgen en relevante informatie, materialen en toegang verschaffen die vereist zijn voor de dienstverlening.

7. Prijzen, vergoedingen en betaling

Prijzen en vergoedingen worden vermeld in de offerte en zijn exclusief btw en andere belastingen.

De betalingstermijn is 30 dagen vanaf de factuur, met een rente van 5% per jaar op achterstallige betalingen boven de basisrentevoet van de Nederlands Bank.

8. Annulering en wijziging

Offertes kunnen worden ingetrokken of gewijzigd als ze niet binnen 30 dagen worden aanvaard. Alle door u gevraagde wijzigingen kunnen extra kosten met zich meebrengen.

9. Onderaanneming en overdracht

PFM Netherlands B.V. kan verplichtingen uitbesteden of delegeren aan derden.

Opdrachtgever mag geen rechten of verplichtingen overdragen zonder schriftelijke toestemming.

10. Beëindiging

Diensten kunnen onmiddellijk worden beëindigd onder specifieke omstandigheden, waaronder wanbetaling en insolventie.

11. Intellectueel eigendom

Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten op geleverde goederen zijn voorbehouden.

12. Aansprakelijkheid en schadeloosstelling

Aansprakelijkheid is beperkt tot het totale bedrag van de verschuldigde vergoedingen, met specifieke uitsluitingen.

Schadevergoeding is vereist voor schade of kosten die voortvloeien uit door de klant veroorzaakte schade aan apparatuur.

13. Gegevensbescherming

Conform AVG verwerkt PFM Netherlands B.V. persoonlijke gegevens als 'gegevensverwerker' met de klant als 'gegevensbeheerder'.

14. Garanties

Een garantieperiode van twaalf maanden voor arbeid en fabrieksgaranties voor onderdelen of apparatuur, met voorwaarden gespecificeerd voor de geldigheid van claims.

15. Overmacht

Geen van de partijen is aansprakelijk voor storingen of vertragingen die het gevolg zijn van gebeurtenissen buiten redelijke controle, met een bepaling voor beëindiging van de service na 90 dagen ononderbroken vertraging.

16. Algemeen

Kennisgevingen moeten schriftelijk zijn en gericht aan het laatst opgegeven adres.

Geen verklaring van afstand voor enig recht of rechtsmiddel, tenzij schriftelijk.

Scheidbaarheid van ongeldige of niet-afdwingbare voorwaarden.

Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlands recht.

17. Contactinformatie

Contactgegevens voor klantenondersteuning bij vragen of problemen.

Voor gedetailleerde vragen over deze Algemene voorwaarden kunt u contact opnemen met info.nl@pfm-intelligence.com.

1. Inleiding

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de levering van diensten en producten door PFM Netherlands B.V. en dochterondernemingen ("wij/ons"), inclusief hardware, buitendienst diensten en cloud-hosted rapportageplatforms, aan de klant ("u").

2. Aanvraag en gehele overeenkomst

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de levering van diensten en producten door PFM Netherlands B.V. en dochterondernemingen, waaronder hardware, buitendienst diensten en cloud-hosted rapportageplatform.

Aanvaarding van onze offerte of uitvoering van diensten houdt in dat u akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden.

3. Definities

"Klant": de persoon of organisatie die gebruik maakt van onze diensten.

"Diensten": De door ons geleverde diensten, zoals beschreven in onze aanbiedingen of overeenkomsten.

"Producten": Hardware of software die wordt geleverd als onderdeel van onze dienstverlening.

"Overeenkomst": De contractuele overeenkomst die tot stand komt bij aanvaarding van ons aanbod.

4. Totstandkoming van overeenkomsten

Aanbiedingen en aanvaarding worden schriftelijk bevestigd. Klanten zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste informatie voor de uitvoering van de overeenkomst.

5. Diensten

Wij garanderen het gebruik van redelijke zorg en vaardigheid in de uitvoering, waarbij materieel wordt voldaan aan de offerte.

Wijzigingen die nodig zijn om te voldoen aan de wet of veiligheidseisen zullen worden doorgegeven.

6. Uw verplichtingen

U moet de nodige toestemmingen en toestemmingen verkrijgen en relevante informatie, materialen en toegang verschaffen die vereist zijn voor de dienstverlening.

7. Prijzen, vergoedingen en betaling

Prijzen en vergoedingen worden vermeld in de offerte en zijn exclusief btw en andere belastingen.

De betalingstermijn is 30 dagen vanaf de factuur, met een rente van 5% per jaar op achterstallige betalingen boven de basisrentevoet van de Nederlands Bank.

8. Annulering en wijziging

Offertes kunnen worden ingetrokken of gewijzigd als ze niet binnen 30 dagen worden aanvaard. Alle door u gevraagde wijzigingen kunnen extra kosten met zich meebrengen.

9. Onderaanneming en overdracht

PFM Netherlands B.V. kan verplichtingen uitbesteden of delegeren aan derden.

Opdrachtgever mag geen rechten of verplichtingen overdragen zonder schriftelijke toestemming.

10. Beëindiging

Diensten kunnen onmiddellijk worden beëindigd onder specifieke omstandigheden, waaronder wanbetaling en insolventie.

11. Intellectueel eigendom

Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten op geleverde goederen zijn voorbehouden.

12. Aansprakelijkheid en schadeloosstelling

Aansprakelijkheid is beperkt tot het totale bedrag van de verschuldigde vergoedingen, met specifieke uitsluitingen.

Schadevergoeding is vereist voor schade of kosten die voortvloeien uit door de klant veroorzaakte schade aan apparatuur.

13. Gegevensbescherming

Conform AVG verwerkt PFM Netherlands B.V. persoonlijke gegevens als 'gegevensverwerker' met de klant als 'gegevensbeheerder'.

14. Garanties

Een garantieperiode van twaalf maanden voor arbeid en fabrieksgaranties voor onderdelen of apparatuur, met voorwaarden gespecificeerd voor de geldigheid van claims.

15. Overmacht

Geen van de partijen is aansprakelijk voor storingen of vertragingen die het gevolg zijn van gebeurtenissen buiten redelijke controle, met een bepaling voor beëindiging van de service na 90 dagen ononderbroken vertraging.

16. Algemeen

Kennisgevingen moeten schriftelijk zijn en gericht aan het laatst opgegeven adres.

Geen verklaring van afstand voor enig recht of rechtsmiddel, tenzij schriftelijk.

Scheidbaarheid van ongeldige of niet-afdwingbare voorwaarden.

Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlands recht.

17. Contactinformatie

Contactgegevens voor klantenondersteuning bij vragen of problemen.

Voor gedetailleerde vragen over deze Algemene voorwaarden kunt u contact opnemen met info.nl@pfm-intelligence.com.