Algemene leveringsvoorwaarden

V

1.1

Last edited on

Dec 1, 2023

PFM Netherlands B.V., gevestigd te Alphen aan den Rijn (De Schans 23 , 2405XX) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 28047569

1 –  Toepasselijkheid en definities

1.                Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen van PFM Netherlands B.V. (hierna te noemen “PFM”), zoals aanbiedingen, overeenkomsten of aanvaardingen van opdrachten, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en daarmee samenhangende werkzaamheden. Een verwijzing door Opdrachtgever naar eigen inkoop-, aanbestedings- of andere voorwaarden wordt door PFM niet aanvaard, en hier uitdrukkelijk van de hand gewezen. Deze algemene voorwaarden prevaleren óók boven de algemene voorwaarden van Opdrachtgever indien PFM de toepasselijkheid daarvan niet uitdrukkelijk heeft afgewezen.

2.                Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle toekomstige transacties indien Opdrachtgever de gelding ervan in eerdere overeenkomsten met PFM heeft aanvaard.

3.                Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

4.                In geval van strijd tussen bepalingen uit de opdrachtbevestiging of overeenkomst tussen PFM en Opdrachtgever en de tekst van deze algemene voorwaarden, prevaleren de bepalingen uit de opdrachtbevestiging of overeenkomst.

5.                PFM is te allen tijde bevoegd wijzigingen dan wel aanvullingen in de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden PFM aan te brengen. De gewijzigde Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden PFM zullen verder van toepassing zijn, tenzij tegen eventuele wijzigingen, binnen dertig (30) dagen na dagtekening van de bekendmaking van de wijziging, schriftelijk bezwaar wordt gemaakt. 

6.                Aan de volgende in deze algemene voorwaarden met een hoofdletter gebezigde woorden wordt de bijbehorende betekenis toegekend:

a) Overeenkomst: de overeenkomst gesloten tussen PFM en Opdrachtgever blijkend uit de opdrachtbevestiging dan wel uit de uitvoering indien door PFM met de werkzaamheden is begonnen, waaronder iedere (volgende) Overeenkomst die tussen PFM en Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst en de daarbij behorende Producten en/of diensten;

b) Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon aan wie PFM een aanbieding (offerte) doet of die aan PFM een opdracht heeft gegeven en met PFM een overeenkomst heeft gesloten;

c) Producten: zaken die het onderwerp zijn van de Overeenkomst en alle bijbehorende diensten en services, waaronder onderhoud, inspectie, advies, het verzamelen en aanleveren van data, het rapporteren van en over data dan wel informatie uit de verzamelde data over aantallen bezoekers, resultaten, conversies, bewegingen van bezoekers bij of van Opdrachtgever. De betreffende data kunnen in diverse vormen en formats worden aangeleverd via hardware of software, danwel webbased platform.                                                           d) Opdracht: iedere overeenkomst tussen PFM en Opdrachtgever tot het leveren van producten en/of diensten aan Opdrachtgever.

2 – Aanbieding

1.                Alle aanbiedingen en offertes van PFM zijn vrijblijvend, ook als deze een termijn voor aanvaarding bevatten.

2.                De inhoud van de door PFM verstrekte aanbiedingsdocumenten, zoals tekeningen, beschrijvingen of specificaties, is zo nauwkeurig mogelijk, doch is niet bindend.

3.                Opdrachtgever dient de informatie uit de aanbiedingsdocumenten vertrouwelijk te behandelen en mag deze niet voor eigen gebruik of gebruik door derden aanwenden of aan derden bekend maken.

4.                Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de Overeenkomst door PFM onder normale omstandigheden en tijdens normale werkuren.

3 - Totstandkoming overeenkomsten

1.                Een overeenkomst tussen PFM en de Opdrachtgever komt tot stand op het moment dat door PFM de opdracht schriftelijk – waaronder ook begrepen per e-mail – is aanvaard, dan wel door PFM met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen.

2.                Offertes en/of aanbiedingen zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever tot de offertedatum aan PFM is verstrekt. Opdrachtgever garandeert dat alle voor de opzet en uitvoering van de opdracht essentiële informatie aan PFM is verstrekt en dat deze informatie juist en volledig is.  

3.                PFM is te allen tijde, ook onverwijld ná aanvaarding, bevoegd de onderhandelingen met Opdrachtgever te beëindigen en uitgebrachte offertes en aanbiedingen in te trekken, zonder tot enige kosten- of schadevergoeding gehouden te zijn.

4.                Wijzigingen in de Overeenkomst, waaronder uitbreiding van reeds opgedragen werkzaamheden, binden PFM slechts indien en zodra zij deze wijziging schriftelijk – waaronder ook begrepen per e-mail – heeft bevestigd danwel met de werkzaamheden begonnen is.

5.                Mondelinge toezeggingen door en afspraken met medewerkers van PFM binden PFM slechts voor zover deze door PFM schriftelijk zijn bevestigd.

6.                PFM heeft het recht om derden in te schakelen bij de uitvoering van de Opdracht.

4 – Levering en leveringstermijnen

1.                Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:

– hetzij wanneer PFM aan Opdrachtgever kennis heeft gegeven dat het werk voltooid, beproefd en bedrijfsklaar is en deze het werk heeft goedgekeurd dan wel aanvaard;

– hetzij wanneer uiterlijk acht dagen zijn verstreken nadat PFM schriftelijk aan Opdrachtgever heeft verklaard dat het werk voltooid, beproefd en bedrijfsklaar is en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn goed te keuren dan wel te aanvaarden;

– hetzij wanneer Opdrachtgever het werk (vroegtijdig) in gebruik neemt, met dien verstande, dat door (vroegtijdige) ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

2.                Levering, door of middels PFM, van diensten, zoals het (aan)leveren van data(rapportages), geschiedt op de plaats(en) en op de tijdstippen waarop de diensten worden verricht.

3.                PFM zal zich naar beste kunnen inspannen een overeengekomen leveringstermijn te halen. Opgegeven of overeengekomen op- of aflevertijden gelden als een indicatie en nooit als een uiterste (fatale) termijn. Nader verstrekte informatie omtrent levertijden blijft eveneens indicatief. Indien overschrijding dreigt, zullen PFM en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden over een nieuwe termijn. Overschrijding van een overeengekomen (leverings)termijn door PFM behelst nimmer een toerekenbare tekortkoming van PFM en geeft Opdrachtgever geen recht de Overeenkomst te beëindigen, te ontbinden of schadevergoeding te eisen, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van de PFM.

4.                De door PFM opgegeven levertijden zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst geldende (werk)omstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door PFM bestelde materialen en hulpmiddelen. Indien buiten schuld van PFM vertraging ontstaat door wijziging van bedoelde werkomstandigheden of door niet tijdige levering van tijdig bestelde materialen en hulpmiddelen, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd. De levertijd wordt tevens verlengd indien de vertraging aan de zijde van PFM is ontstaan ten gevolge van het niet voldoen door Opdrachtgever van enige voor Opdrachtgever uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting of van Opdrachtgever te vergen medewerking.

5.                PFM kan niet eerder gehouden worden met de uitvoering van het werk aan te vangen dan nadat alle daarvoor noodzakelijke informatie, gegevens of goederen in het bezit zijn van PFM en PFM de overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen, alsmede Opdrachtgever de noodzakelijke voorbereidingen heeft getroffen opdat de installatie-/montage en/of implementatiewerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. PFM is bevoegd eerder aan te vangen en/of op te leveren, tenzij in de Overeenkomst iets anders is bepaald.

6.                Er is geen sprake van een tekortkoming aan de zijde van PFM in geval van vertraging in het aanleveren van data en/of datarapportages door PFM aan Opdrachtgever dan wel het uitblijven van (volledige) levering daarvan, als de niet-levering of niet-tijdige of niet-complete levering het gevolg is van storingen of incompatibiliteitsproblemen (producten dan wel apparatuur die onverenigbaar zijn met elkaar) bijvoorbeeld ontstaan door het combineren en/of aansluiten van (tel- of meet)apparatuur en/of software, of van verkeerde toepassing door Opdrachtgever. Dit geldt zowel als deze storingen zich voordoen in de eigen (netwerk)omgeving en/of software van PFM, als als deze zich voordoen in de (netwerk)omgeving en/of software van/bij Opdrachtgever.

7.                Kleine gebreken die kunnen worden hersteld binnen de garantietermijn en die het functioneren van het werk niet beïnvloeden, zullen de oplevering niet in de weg staan.

8.                In geval van het (geheel of gedeeltelijk) ontbreken van data ten behoeve van datalevering of -rapportage als gevolg van storingen, verkeerde toepassing door Opdrachtgever, of incompatibiliteitsproblemen van welke aard dan ook, dan wel het niet of onvoldoende werkzaam zijn (geweest) van het gebruikte draadloze (wifi)netwerk of platform, zal PFM waar mogelijk de ontbrekende gegevens in de op te leveren data dan wel datarapportage aanvullen op grond van een indicatie aan de hand van de historische periode, een en ander naar kennis en ervaring van PFM.

9.                Als gevolg van de oplevering gaat het risico voor het werk over van PFM naar Opdrachtgever. Oplevering ontslaat PFM van alle aansprakelijkheid voor gebreken die Opdrachtgever op dat tijdstip redelijkerwijs had moeten ontdekken.

10.              Indien levering niet plaats kan vinden op de overeengekomen wijze door oorzaken die niet zijn te wijten aan PFM, is PFM gerechtigd om de kosten die dit met zich meebrengt aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

11.              Extra onkosten in verband met de levering die PFM op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever maakt, zullen aan Opdrachtgever afzonderlijk in rekening worden gebracht.

12.              Dit artikel is tevens van toepassing op de montage-/installatie-/implementatie(tijd).

5 – Betaling

1.                PFM zal de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen onmiddellijk en deugdelijk gespecificeerd aan Opdrachtgever in rekening brengen.

2.                Indien niet anders is overeengekomen, zal de betaling van de overeengekomen prijs geschieden in 2 termijnen als er sprake is van montage/installatie/implementatie-werkzaamheden:

50% (de helft) uiterlijk binnen 7 dagen na de totstandkoming van de Overeenkomst;

50% (de helft) uiterlijk binnen 14 dagen na (op- of af)levering.

Voor alle Producten en (aanverwante) diensten waaronder het aanleveren van data of datarapportages waarbij er sprake is van levering zonder montage/installatie/implementatie-werkzaamheden dan wel voor meerwerk geldt een betalingstermijn van 30 dagen.

3.                De prijs is, tenzij anders is overeengekomen, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, maar inclusief alle kosten noodzakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst, waaronder, doch niet uitsluitend, kosten van (standaard)vervoer, (standaard)verpakking en (standaard)verzekering.

4.                Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend.

5.                Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening te geschieden op de door PFM te bepalen wijze. Opdrachtgever is niet bevoegd haar verplichtingen jegens PFM op te schorten of hetgeen hij van PFM te vorderen heeft te verrekenen met of in mindering te brengen op hetgeen Opdrachtgever jegens PFM verschuldigd is.

6.                Indien Opdrachtgever niet tijdig aan haar betalingsverplichtingen voldoet, verkeert zij door dat enkele feit in verzuim, zonder dat daartoe enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist. In dat geval zijn alle vorderingen op Opdrachtgever direct opeisbaar en is Opdrachtgever de wettelijke handelsrente plus 3% verschuldigd vanaf dat moment. PFM heeft het recht om de (verdere) nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat volledige voldoening heeft plaatsgevonden.

7.                Alle betalingen door Opdrachtgever aan PFM worden allereerst in mindering gebracht op door Opdrachtgever aan PFM verschuldigde rente en kosten, vervolgens telkens op de oudste nog openstaande factuur van PFM, zelfs als Opdrachtgever vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op latere rekeningen.

8.                PFM is gerechtigd om terzake van de levering van de Producten vooruitbetaling van de volledige of een gedeelte van de prijs dan wel enige andere vorm van zekerheid te verlangen. PFM zal in dat geval de Producten pas leveren nadat de gewenste zekerheid is gesteld.

9.                Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die PFM maakt als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens (betalings)verplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever nalatig blijft het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke handelsrente plus 3% te voldoen, zal PFM de vordering ter incasso uit handen geven. Opdrachtgever is in dat geval gehouden tot betaling van tenminste 15% van het verschuldigde bedrag (met een minimum van € 500,- (vijfhonderd euro)) vermeerderd met de wettelijke handelsrente plus 3% terzake gemaakte incassokosten.

10.              Bij onenigheid over de juiste omvang van hetgeen Opdrachtgever aan PFM verschuldigd is, zullen de administratieve gegevens van PFM bepalend zijn, tenzij schriftelijk tegenbewijs door Opdrachtgever wordt geleverd.

11.              Onder geen beding ontslaat het indienen van een klacht door Opdrachtgever Opdrachtgever van zijn gehoudenheid tot het voldoen van zijn betalingsverplichtingen jegens PFM.

6 – Meerwerk

1.                 Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door PFM in overleg, al dan niet schriftelijk vastgelegd, met Opdrachtgever tijdens de uitvoering van de Overeenkomst boven de in de overeenkomst, offerte of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd en/of aangebracht dan wel boven de in de overeenkomst, offerte of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde  werkzaamheden wordt gepresteerd.

2.                 Indien er sprake is van aanpassing van (de inhoud van) de Overeenkomst en deze het gevolg is van verzoeken of handelingen van Opdrachtgever of andere omstandigheden die aan Opdrachtgever zijn toe te rekenen, dan zal PFM het eventueel hieruit ontstane meerwerk op basis van haar gebruikelijke tarieven als aanvullende of separate opdracht in rekening mogen brengen.

3.                Wanneer kostenverhogende omstandigheden ontstaan, dient PFM Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

4.                Kostenverhogende omstandigheden die niet te wijten zijn aan PFM worden doorberekend als meerwerk.

5.                Doorberekening van het meerwerk geschiedt ineens bij het verschijnen van de eerstvolgende betalingstermijn. Is geen termijnbetaling overeengekomen dan geschiedt dit na de voltooiing van het meerwerk.

6.                Het gemis van een schriftelijke opdracht tot meerwerk laat de aanspraken van PFM op doorberekening daarvan onverlet.

7 – Verplichtingen van PFM

1.                PFM zal zich naar beste vermogen inspannen om de werkzaamheden uit te voeren; de reikwijdte van haar verplichtingen is echter mede afhankelijk van de mate van inbreng en invloed van Opdrachtgever.

2.                PFM is verplicht datgene te doen wat naar de aard van de Overeenkomst door de wet, de eisen van redelijkheid en billijkheid of het gebruik wordt gevorderd.

3.                PFM dient verzekeringen aan te gaan voor zover dit naar de aard en omvang van de werkzaamheden en volgens de conventies in de branche nodig en gebruikelijk is. In de verzekeringen van PFM zijn Opdrachtgever, diens gemachtigde en/of andere door Opdrachtgever ingeschakelde derden niet als medeverzekerde opgenomen.

4.                PFM zorgt er voor, dat zij op de hoogte is van de voor de werkzaamheden van belang zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, alsmede van de voorschriften van bijzondere aard, zoals technische of industriële normen.

5.                PFM zal schade aan de installatie of enig deel daarvan die tijdens en door of in verband met de uitvoering van de werkzaamheden voor de oplevering is ontstaan voor eigen rekening herstellen, tenzij deze schade niet door PFM is veroorzaakt of het anderszins onredelijk is dat deze schade voor haar rekening komt, onverminderd de aansprakelijkheid van partijen krachtens de Overeenkomst of de wet.

6.                In geval van storingen zal PFM zorgdragen voor een oplossing of herstel daarvan binnen 72 uur na melding van de storing door Opdrachtgever, dan wel na eigen ontdekking van de storing door PFM. In geval zich een storing voordoet bij (netwerken of hulpmiddelen bij) Opdrachtgever, dient Opdrachtgever de storing schriftelijk te melden bij PFM en PFM alle toegang en medewerking te verlenen die volgens PFM benodigd is voor het verhelpen van de storing of het beperken van de gevolgen van de storing.

7.                PFM zal zich naar beste vermogen inspannen om data of datarapportages volledig en tijdig aan te leveren conform de Overeenkomst, en zal zich in geval van ontbrekende gegevens door welke reden dan ook (zoals storingen, niet zichtbaar zijn van gegevens, verkeerde weergave e.d.) in redelijkheid inspannen deze data of rapportages zo veel als mogelijk te herstellen, terug te halen, aan te vullen of zichtbaar te maken.

8.                PFM geeft naar beste vermogen en tijdig desgevraagd instructies voor het in- en uitbedrijf stellen en bedrijfsvaardig houden van de installatie/montage/implementatie. Opdrachtgever blijft evenwel te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van de installatie/montage/implementatie en de gevolgen daarvan.

9.                PFM is verplicht om alle gegevens van Opdrachtgever vertrouwelijk te behandelen, voor zover deze gegevens als zijnde vertrouwelijk aan PFM bekend zijn gemaakt, en er voor te zorgen dat haar personeel die vertrouwelijkheid respecteert.

8 – Verplichtingen van Opdrachtgever

1.                Opdrachtgever is verplicht te allen tijde alle redelijke medewerking te verlenen om PFM in staat te stellen de Overeenkomst conform haar verplichtingen dienaangaande na te komen.

2.                Opdrachtgever zorgt er voor dat PFM tijdig over alle goederen (deugdelijk en geschikt) beschikt waarvan in de Overeenkomst uitdrukkelijk is bepaald dat die door of namens Opdrachtgever ter beschikking zullen worden gesteld.

3.                Opdrachtgever zorgt er voor dat PFM tijdig beschikt over (kennis van) alle (technische) informatie, documenten, gegevens, beslissingen en (wijzigingen van) omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de Overeenkomst. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze (technische) informatie, documenten, gegevens e.d.

4.                Opdrachtgever vrijwaart PFM voor aanspraken van derden in verband met de in lid 2 en 3 bedoelde informatie, gegevens, beslissingen, wijzigingen en goederen.

5.                Opdrachtgever zorgt er voor dat PFM tijdig beschikt over de vergunningen, ontheffingen, beschikkingen of toestemmingen die noodzakelijk zijn voor de opzet van de werkzaamheden of het gebruik van de installatie.

6.                Indien door partijen is overeengekomen dat PFM de montage/installatie/implementatie van het te leveren product zal verzorgen, is Opdrachtgever jegens PFM verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te installeren/monteren/implementeren product en/of de juiste werking van het product in gemonteerde/geïnstalleerde/geïmplementeerde staat. Opdrachtgever zal er op zijn kosten voor zorgdragen dat aan alle door of middels PFM opgegeven condities is voldaan ten behoeve van een succesvolle montage, installatie en/of implementatie en werking van de applicaties.

7.                Opdrachtgever zorgt tijdig voor de kosteloze beschikking over en vrije toegang tot het terrein, het gebouw en de (netwerk)locatie waarop of waarin de werkzaamheden moeten worden verricht, voor schone, veilige en gezonde omstandigheden, alsmede geschikte bergruimte aldaar.

8.                Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de toestand van de gebouwen/(netwerk)locaties waar en de installaties of delen daarvan rondom, waaronder, waarin of waarboven de werkzaamheden worden verricht, alsmede voor de omstandigheden die de uitvoering van de werkzaamheden of de dienstverlening (tijdens en na installatie) verhinderen of ernstig belemmeren.

9.                Opdrachtgever zorgt er voor dat op de locaties waar de werkzaamheden worden verricht PFM tijdig, kosteloos en met leveringsgarantie kan beschikken over de benodigde (nuts) voorzieningen, zoals elektriciteit, (drink)water, gas, perslucht, (draadloos) internet of telecom.

10.              Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de aansluiting van de installatie op de openbare netwerken.

11.              Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor het in stand houden van de omstandigheden waaronder de producten en diensten van PFM kunnen worden geleverd conform de Overeenkomst. Hieronder valt onder meer bescherming van door PFM geplaatste apparatuur tegen koude, vocht en weersomstandigheden die de apparatuur of diens werking kunnen beïnvloeden. Ook valt hieronder de terbeschikkingstelling van naar behoren werkende netwerkverbindingen en netwerken (waaronder maar niet alleen (draadloos) internet (wifi) en elektriciteit), welke te allen tijde door Opdrachtgever in werking gehouden dienen te worden, indien en voor zover door PFM wordt gewerkt met of op netwerken van Opdrachtgever dan wel door Opdrachtgever ter beschikking gestelde netwerken of applicaties.

12.              Indien de aanvang van en de voortgang van de uitvoering van de Overeenkomst wordt vertraagd of verhinderd door omstandigheden waarvoor Opdrachtgever verantwoordelijk is, dient daaruit voor PFM voortvloeiende schade door Opdrachtgever te worden vergoed.

13.              Schade en kosten, die ontstaan doordat aan de in dit artikel genoemde condities niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

14.              (Beleids)beslissingen of uitvoeringsbesluiten van Opdrachtgever aan de hand van of gebaseerd op data of rapportages die door PFM zijn geleverd in het kader van de Overeenkomst zijn voor diens eigen rekening en risico.

9 – Eigendomsvoorbehoud en risico

1.                Alle ter uitvoering van een overeenkomst door PFM geleverde zaken, verkochte en/of geleverde Producten blijven haar eigendom, totdat Opdrachtgever al hetgeen hij aan PFM verschuldigd is volledig heeft voldaan, met inbegrip van hetgeen Opdrachtgever wegens zijn tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden. Tot dat moment wordt Opdrachtgever geacht de Producten uitsluitend voor PFM te houden. Opdrachtgever mag de Producten anders dan in de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten, niet in eigendom overdragen, leveren of verpanden of anderszins tot zekerheid overdragen.

2.                Indien Opdrachtgever zijn verplichtingen ook na schriftelijke aanmaning niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij dat niet zal doen, is PFM gerechtigd geleverde Producten bij Opdrachtgever of derden die de Producten voor Opdrachtgever houden, weg te (doen) halen. PFM zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot het product.

3.                Het risico van al hetgeen PFM uit hoofde van de Overeenkomst aan Opdrachtgever levert gaat op Opdrachtgever over bij af- of oplevering aan Opdrachtgever, danwel het moment dat Opdrachtgever in verzuim is met het verrichten van een handeling waarmee Opdrachtgever aan de (af)levering moet meewerken. Direct nadat het product als geleverd geldt draagt Opdrachtgever het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door dit product mocht ontstaan, behalve voor zover de schade aan opzet of bewuste roekeloosheid van de tot de bedrijfsleiding behorende medewerkers van PFM is te wijten.

10 – Overmacht en niet-toerekenbare tekortkoming

1.                De leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke PFM door een niet-toerekenbare tekortkoming / overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen. Met overmacht wordt gelijk gesteld: in ernstige mate bemoeilijkt.

2.                Indien de niet-toerekenbare tekortkoming/situatie van overmacht van tijdelijke aard is, zal PFM zich inspannen om in overleg met Opdrachtgever een redelijk alternatief te bieden. Indien dit niet mogelijk is kan PFM de Overeenkomst opschorten totdat de desbetreffende situatie zich niet meer voordoet, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. PFM behoudt het recht, indien zich een niet-toerekenbare tekortkoming/ overmachtsituatie voordoet, om betaling te vorderen voor reeds verrichte prestaties die PFM voor het bekend worden van de niet-toerekenbare tekortkoming/overmachtsituatie reeds had verricht.

3.                Onder “overmacht” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van PFM onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien -, die nakoming of uitvoering van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen: (dreiging van) oorlog of terrorisme, brand, explosie, waterschade, het niet voldoen door leveranciers van PFM aan hun verplichtingen, gebrek aan personeel, verlies van te verwerken onderdelen, transportmoeilijkheden, verkeersstoring, uitvallen van elektriciteit, storingen in netwerken, storingen in applicaties, en andere ernstige storingen in het bedrijf van PFM of diens leveranciers. Hieronder wordt tevens verstaan (netwerk)storingen bij PFM dan wel Opdrachtgever, al dan niet als gevolg van het combineren en aansluiten van apparatuur dan wel verkeerde toepassingen waar PFM geen invloed op heeft gehad of kan uitoefenen.

4.                Indien de niet-toerekenbare tekortkoming/overmacht van één der partijen gedurende meer dan zes maanden voortduurt, hebben beide partijen afzonderlijk het recht de overeenkomst te ontbinden per aangetekend schrijven, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn betreffende de ontbinding.

11 – Keuring en overnametests, aanvaarding

1.                Opdrachtgever zal het product keuren binnen uiterlijk 14 dagen na de levering respectievelijk – indien montage/installatie/implementatie is overeengekomen – binnen uiterlijk 14 dagen na de montage/installatie/implementatie. Indien deze termijn zonder schriftelijke en gespecificeerde melding van gegronde klachten is verstreken wordt het product geacht te zijn geaccepteerd.

2.                Indien overnametests zijn overeengekomen zal Opdrachtgever na de levering of, indien montage/installatie/implementatie is overeengekomen, na de montage/installatie/implementatie PFM in de gelegenheid stellen de nodige voorbereidende tests uit te voeren en die verbeteringen en veranderingen aan te brengen, die PFM nodig acht, alsmede de benodigde faciliteiten ter beschikking stellen. De overnametests zullen onverwijld na het verzoek van PFM daartoe in aanwezigheid van Opdrachtgever worden uitgevoerd. Indien de overnametests zonder gespecificeerde en gegronde klacht zijn uitgevoerd, alsmede indien Opdrachtgever niet aan zijn voornoemde verplichtingen voldoet wordt het product geacht te zijn geaccepteerd.

3.                In geval van geringe tekortkomingen, met name die welke het voorziene gebruik van het product niet of nauwelijks beïnvloeden, zal het product ongeacht deze tekortkomingen worden geacht te zijn geaccepteerd. PFM zal de tekortkomingen alsnog zo spoedig mogelijk verhelpen.

4.                Zodra PFM te kennen heeft gegeven dat de levering dan wel de resultaten van de werkzaamheden gereed zijn voor aanvaarding en Opdrachtgever deze niet binnen de door PFM gestelde termijn keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt dan wel onder aanwijzing van de gebreken weigert, wordt de levering dan wel worden de resultaten van de werkzaamheden geacht stilzwijgend te zijn aanvaard.

5.                Wordt de levering dan wel de resultaten van de werkzaamheden door Opdrachtgever (stilzwijgend) aanvaard, dan wordt als het tijdstip van aanvaarding aangemerkt de dag van de in lid 4 bedoelde kennisgeving.

6.                Onverminderd de garantieverplichtingen van PFM zal de acceptatie volgens de voorgaande leden elke vordering van Opdrachtgever terzake van een tekortkoming in de prestatie van PFM uitsluiten.

12 – Garantie en reclames

1.                Op PFM rust de inspanningsverplichting de Overeenkomst naar behoren na te komen. Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat PFM in zowel voor de deugdelijkheid van het door haar geleverde product (niet zijnde een dienst) als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal, voor zover het betreft bij keuring respectievelijk overnametests niet-waarneembare gebreken aan het geleverde product, waarvan Opdrachtgever bewijst dat zij binnen 6 maanden na de levering zijn opgetreden uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de door PFM toegepaste constructie dan wel als gevolg van gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal.

2.                Lid 1 is van overeenkomstige toepassing op bij een keuring respectievelijk overnametests niet-waarneembare gebreken die hun oorzaak uitsluitend of overwegend vinden in ondeugdelijke montage/installatie/implementatie door PFM. Indien montage/installatie/implementatie van het product door PFM plaatsvindt gaat de in lid 1 bedoelde garantietermijn van 6 maanden in op de dag dat de montage/installatie/implementatie door PFM is voltooid, met dien verstande dat in dat geval de garantietermijn in ieder geval eindigt indien 12 maanden na levering zijn verstreken.

3.                Onder de in lid 1 en lid 2 bedoelde garantie vallende gebreken zullen door PFM worden weggenomen door reparatie of vervanging van het gebrekkige onderdeel, al dan niet in het bedrijf van PFM, of door toezending van een onderdeel ter vervanging, een en ander steeds ter keuze van PFM. Alle kosten, die uitgaan boven de enkele verplichting als in de vorige zin omschreven, zoals maar niet beperkt tot transportkosten en reis- en verblijfskosten, alsmede kosten van demontage en montage/installatie, zijn voor rekening van Opdrachtgever. Voor gerepareerde respectievelijk vervangende onderdelen geldt een nieuwe garantietermijn van 6 maanden, met dien verstande dat elke garantie vervalt zodra 12 maanden na de levering van het product zijn verstreken of, bij toepasselijkheid van lid 2, zodra 18 maanden na laatstgenoemde levering zijn verstreken.

4.                Voor de door PFM buiten garantie uitgevoerde reparatie-, revisie- en onderhoudswerkzaamheden en soortgelijke diensten wordt, tenzij anders is overeengekomen, alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden, zulks voor een periode van 6 maanden. Deze garantie behelst de enkele verplichting van PFM om in geval van ondeugdelijkheid de desbetreffende werkzaamheden, voor zover ondeugdelijk, opnieuw te verrichten. De tweede volzin van lid 3 is van overeenkomstige toepassing. In dat geval geldt een nieuwe garantietermijn van 6 maanden, met dien verstande dat elke garantie vervalt zodra 12 maanden na de oorspronkelijke werkzaamheden zijn verstreken.

5.                Voor door PFM uitgevoerde inspecties, advisering, storingsdiensten, service, datalevering en soortgelijke en overige diensten wordt geen garantie gegeven.

6.                Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken of fouten, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

a. de niet-inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het voorziene normale gebruik;

   b. normale slijtage;

   c. montage/installatie/implementatie of reparatie door Opdrachtgever of door derden;

d. storingen in enig netwerk (waaronder elektriciteit en (al dan niet draadloos) internet) dat benodigd is dan wel gebruikt wordt ter volledige en adequate werking van het product of de dienst;

e. door PFM van derden betrokken onderdelen, voor zover de derde geen garantie aan PFM heeft verstrekt of de door de derde verstrekte garantie is verstreken.

f. veranderingen aangebracht zonder schriftelijke toestemming van PFM.

7.                Onder garantie valt niet het reconstrueren en/of herstellen van beschadigde of zoekgeraakte bestanden en/of gegevens. PFM garandeert niet dat de Producten zullen functioneren zonder onderbrekingen of fouten, geschikt zijn voor elk door Opdrachtgever voorgenomen gebruik en/of zullen leiden tot het door Opdrachtgever gewenste resultaat gedurende de garantieperiode en daarna. Elk recht op garantie vervalt indien Opdrachtgever de Producten wijzigt dan wel doet wijzigen zonder schriftelijke toestemming van PFM.

8.                Indien Opdrachtgever van oordeel is dat PFM de Overeenkomst niet naar behoren nagekomen is, dient hij PFM daarvan binnen 14 dagen nadat hij het desbetreffende gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze heeft kunnen ontdekken schriftelijk in kennis te stellen, bij gebreke waarvan hij zich niet langer op het gebrek kan beroepen.

9.                Als Opdrachtgever fouten constateert, waarmee hier wordt bedoeld het niet voldoen aan de door PFM schriftelijk vastgestelde functionele specificaties en, ingeval van het ontwikkelen van maatwerk, aan de uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen functionele specificaties geldt het volgende. Reclame ter zake van fouten in de Producten dient schriftelijk binnen drie maanden vanaf het moment van aflevering te worden ingediend bij PFM. Reclame ter zake van fouten in Producten die uit diensten bestaan, dient schriftelijk binnen twee maanden vanaf het moment van aflevering bij PFM te worden ingediend. Wijzigingen in informatie, data, rapportages of procesbeschrijvingen door Opdrachtgever na levering door PFM vallen buiten de verantwoordelijkheid van PFM. Een statistisch normale fout tolerantie in de verwerking van data door PFM wordt door Opdrachtgever geaccepteerd.

10.              Opdrachtgever wordt, bijzondere en door hem aan te tonen omstandigheden uitgezonderd, in ieder geval geacht een gebrek redelijkerwijze te kunnen ontdekken vanaf het moment dat hij de door PFM geleverde prestatie heeft ontvangen, dan wel anderszins met de inhoud van de prestatie bekend is geworden. Rechtsvorderingen dienen binnen 1 jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.

11.              Na verstrijking van de lid 8 en 9 genoemde termijnen worden geen reclames meer in behandeling genomen en vervalt iedere aanspraak op het herstel van gebreken en/of fouten in de Producten, Producten te wijzigen en/of te vervangen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

12.              Het beweerdelijk niet-nakomen door PFM van haar garantieverplichtingen ontslaat Opdrachtgever niet van de verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit enige met PFM gesloten overeenkomst.

13.              Om zich op de rechten voortvloeiende uit deze garantiebepaling te kunnen beroepen, dient Opdrachtgever PFM:

   – onverwijld schriftelijk van de geconstateerde gebreken in kennis te stellen;

– aannemelijk te maken dat de gebreken moeten worden toegeschreven aan de minder goede hoedanigheid of gebrekkige uitvoering van het werk dan wel – indien en voor zover het ontwerp van het werk van PFM afkomstig is – het rechtstreekse gevolg zijn van een verwijtbare fout van PFM;

– alle medewerking te verlenen om PFM in staat te stellen een vermeend gebrek te onderzoeken en desgewenst te herstellen binnen een redelijke termijn.

14.              Indien naar het oordeel van PFM de kosten van herstel in geen verhouding staan tot het belang van Opdrachtgever bij herstel, heeft Opdrachtgever recht op schadevergoeding.

15.              Fouten en/of gebreken dienen door Opdrachtgever aangetoond of gereproduceerd te kunnen worden.

16.              Herstel van gebreken en/of fouten zal plaatsvinden op een door PFM aangewezen locatie. PFM is gerechtigd naar eigen keuze de Producten te repareren, wijzigen of te vervangen, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op enige vergoeding. PFM is tevens gerechtigd om tijdelijke oplossingen, noodoplossingen, omwegen en/of overige probleembeperkende maatregelen te implementeren.

17.              PFM is gerechtigd de gebruikelijke prijzen en kosten in rekening te brengen voor reparatie, wijzigingen of vervanging van de Producten indien gebreken en/of fouten zijn veroorzaakt door Opdrachtgever, het gevolg zijn van onzorgvuldig of ondeskundig gebruik dan wel andere oorzaken die niet aan PFM te wijten zijn.

13 – Door PFM ter beschikking gestelde apparatuur en/of software

1.                Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen blijft de door PFM ten behoeve van de uitvoering van een Overeenkomst aan een Opdrachtgever ter beschikking gestelde apparatuur en/of software eigendom van PFM en/of haar licentiegevers.

2.                Opdrachtgever kan slechts na schriftelijke toestemming van PFM wijzigingen aanbrengen in de in lid 1 genoemde apparatuur en/of software. Een dergelijke toestemming ontheft Opdrachtgever niet van zijn verplichtingen om na beëindiging van de Overeenkomst de beschikbaar gestelde apparatuur en/of software aan PFM in oude staat op te leveren en/of te retourneren.

3.                Behoudens de bediening van de apparatuur overeenkomstig het bedieningsvoorschrift en het bepaalde in lid 2, mag aan de apparatuur door Opdrachtgever niets worden veranderd, versteld, gewijzigd of toegevoegd. Ook zal Opdrachtgever een apparaat op geen enkele wijze aard- of nagelvast met enige onroerende zaak verbinden.

4.                Indien PFM eigen apparatuur en/of software op de locatie van Opdrachtgever in beheer heeft, zal het personeel van PFM toegang hebben tot de apparatuur en/of software op de locatie van Opdrachtgever.

14 – Aansprakelijkheid

1.                Indien PFM niet heeft voldaan aan haar in artikel 12 lid 1 genoemde inspanningsverplichting, Opdrachtgever overeenkomstig zijn verplichtingen uit artikel 12 heeft gehandeld en het gebrek niet binnen redelijke tijd is hersteld, is PFM ten aanzien van haar tekortkoming aansprakelijk voor directe schade, mits deze schade het gevolg is van schuld van PFM en deze aan haar dient te worden toegerekend (aan te tonen door Opdrachtgever). Iedere aansprakelijkheid voor indirecte en/of gevolgschade, waaronder begrepen geleden verlies, gederfde winst, gemiste besparingen, reputatieschade en gemiste goodwill, wordt uitgesloten.

2.                De omvang van iedere aansprakelijkheid van PFM is steeds beperkt tot directe schade en tot maximaal de factuurwaarde van de werkzaamheden (dan wel de geleverde diensten of goederen) gedurende het kalenderjaar waarin de schade zich heeft voorgedaan waardoor of in verband waarmee de aansprakelijkheid is ontstaan.

3.                PFM is te allen tijde slechts aansprakelijk voor door Opdrachtgever geleden schade, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt. Indien PFM ingevolge dit artikel gehouden is de schade die Opdrachtgever lijdt te vergoeden, zal deze vergoeding niet meer bedragen dan het totaal van de bedragen van het eigen risico van zijn verzekering en de door de verzekering gedane uitkering.

4.                Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a) De redelijke kosten die de schade lijdende partij zou moeten maken om de prestatie van de schade veroorzakende partij aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de Overeenkomst door of op vordering van de schade lijdende partij wordt ontbonden;

    b) De redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade;

c) De redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de schade lijdende partij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade.

5.                Aansprakelijkheid van PFM voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, vernietiging of zoekraken van bestanden en/of gegevens, vertragingsschade, geleden verlies, schade veroorzaakt door het gebrekkig verschaffen van informatie en/of verlening van medewerking door de schade lijdende partij, schade door storingen, schade door vertraging in de rapportage dan wel blijvende onmogelijkheid tot rapporteren als gevolg van storingen, schade in verband met de levering zoals door overschrijding van de levertijd en door niet-levering, schade door bedrijfsstagnatie of vorderingen van derden op de wederpartij, is nadrukkelijk uitgesloten.

6.                PFM is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor de eventuele schade die Opdrachtgever lijdt ten gevolge van fouten of onvolkomenheden in de door PFM aangeleverde gegevens, bestanden, data, rapportages of gegevensdragers, waaronder eventuele virussen, wormen of andere elektronische elementen.                

7.                Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de vertraging en/of kosten die hun oorzaak vinden in omstandigheden ter plaatse die niet aan PFM kunnen worden toegerekend.

8.                PFM is niet aansprakelijk voor vertraging in het aanleveren van data en/of datarapportages dan wel het (geheel of gedeeltelijk) uitblijven van levering daarvan, ten gevolge van storingen of verkeerde toepassing door Opdrachtgever, bijvoorbeeld ontstaan door het combineren en/of aansluiten van (tel-  en meet)apparatuur en/of software, noch als deze storingen zich voordoen in de eigen (netwerk)omgeving en/of software van PFM, noch als deze zich voordoen in de (netwerk)omgeving en/of software van Opdrachtgever.

9.                Indien PFM, zonder de montage/installatie/implementatie in opdracht te hebben, wel bij de montage/installatie/implementatie hulp en bijstand - van welke aard ook - verleent, geschiedt dit voor risico van Opdrachtgever.

10.              Buiten het in dit artikel genoemde geval rust op PFM geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit artikel opgenomen maximumbedragen gelden niet in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden (en leidinggevende ondergeschikten) van PFM.

11.              De aansprakelijkheid van PFM ontstaat slechts indien Opdrachtgever PFM, onverwijld en deugdelijk, schriftelijk in gebreke stelt, daarbij stellende een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en PFM ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat PFM is adequaat te reageren.

12.              De aansprakelijkheid van PFM voor schade, ontstaan door producten van derden, die PFM aan Opdrachtgever heeft geleverd is beperkt tot hetgeen uiteengezet in dit artikel en de mate waarin desbetreffende derde partij aansprakelijkheid jegens PFM aanvaardt.

13.              Opdrachtgever vrijwaart PFM voor alle aanspraken van derden ter zake van schaden die krachtens deze voorwaarden voor rekening van Opdrachtgever blijven, met inbegrip van schaden als gevolg van (schending van) intellectuele en industriële eigendomsrechten.

14.              Voor andere dan de in de voorgaande artikelen bedoelde schaden die Opdrachtgever mocht lijden, is PFM nimmer aansprakelijk.

15.              Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever binnen zestig (60) dagen na het ontstaan van de schade PFM daarvan schriftelijk per aangetekend schrijven op de hoogte stelt en daarbij die maatregelen treft waardoor de schade zoveel mogelijk wordt beperkt.

16.              Elke aanspraak op vergoeding of herstel van vóór resp. na de oplevering geleden schade vervalt, indien deze aanspraak niet uiterlijk op de dag van de oplevering resp. op de dag waarop de garantieperiode afloopt kenbaar is gemaakt.

15 – Geheimhouding

1.                Opdrachtgever is verplicht alle (bedrijfs)gegevens van PFM dan wel alle in verband met de Overeenkomst van PFM ontvangen informatie (waaronder maar niet alleen gegevensdragers en software) strikt vertrouwelijk te behandelen. Opdrachtgever zal die informatie niet gebruiken voor andere doeleinden dan de uitvoering van de Overeenkomst. Het is Opdrachtgever verboden deze gegevens en informatie voor eigen gebruik of gebruik door derden aan te wenden of aan derden bekend te maken.

2.                Deze geheimhoudingsverplichting geldt niet, indien en voor zover er een wettelijke verplichting bestaat vertrouwelijke informatie aan een derde te verschaffen. In dat geval zal de Opdrachtgever echter zo spoedig mogelijk PFM van de informatieverschaffing op de hoogte stellen.

3.                Bij overtreding van de in dit lid opgenomen verplichting verbeurt Opdrachtgever (per overtreding)  een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete ten belope van € 100.000,-- onverminderd het recht van PFM om schadevergoeding te vorderen.

16 – Intellectuele eigendom

1.                In catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, en overige opgaven vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekend contract of een door Opdrachtnemer ondertekende opdrachtbevestiging.

2.                Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen blijven de intellectuele eigendomsrechten (waaronder begrepen auteursrechten) van alle door PFM in het kader van de Overeenkomst aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens en producten bij PFM. Hieronder wordt begrepen onder meer software, gegevens en gegevensbestanden, door PFM vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, ontwerpen, (proces)beschrijvingen, marktonderzoeken, selectie- en analysemethodieken, programmatuur, datarapportages, modellen, gereedschappen, (tel- en meet)apparatuur en alle andere bedrijfsunieke gegevens. Deze blijven (exclusief) eigendom van PFM, ook indien daarvoor kosten in rekening zijn gebracht, en worden niet aan Opdrachtgever overgedragen. Dit geldt ook voor het intellectueel eigendom op de informatie, die in een en ander ligt besloten of daaraan ten grondslag ligt. Aanpassing van de bovenstaande gegevens naar de noden van Opdrachtgever houdt niet in dat het intellectueel eigendom overgaat op Opdrachtgever.

3.                Met betrekking tot de in dit artikel bedoelde producten wordt aan Opdrachtgever slechts een persoonlijk en niet-overdraagbaar gebruiksrecht verleend; dit recht komt niet (mede) toe aan met Opdrachtgever gelieerde ondernemingen of instellingen. Opdrachtgever is niet gerechtigd om de producten te kopiëren of op andere wijze te vermenigvuldigen, dan wel deze op welke wijze dan ook openbaar te maken, anders dan overeenkomstig hetgeen daarover in de desbetreffende Overeenkomst is bepaald. Voor zover de producten uit gegevens of gegevensbestanden bestaan, mogen deze niet worden "opgevraagd" of "hergebruikt" in de zin van de Databankenwet, behoudens voor zover dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van het overeengekomen gebruik van die gegevens of gegevensbestanden. De voorgaande beperkingen laten de rechten van Opdrachtgever, voortvloeiende uit de artikelen 45j en 45k van de Auteurswet 1912 (het toegestane eigen gebruik voor backup- en archiefdoeleinden) onverlet.

4.                Opdrachtgever kan slechts na schriftelijke toestemming van PFM wijzigingen aanbrengen in de in de lid 2 genoemde gegevens, apparatuur en/of software. Een dergelijke toestemming ontheft Opdrachtgever niet van zijn verplichtingen om na beëindiging van de overeenkomst de beschikbaar gestelde apparatuur en/of software aan PFM in oude staat op te leveren en/of te retourneren.

5.                Opdrachtgever staat er voor in dat bedoelde informatie, behalve voor de uitvoering van de Overeenkomst, niet anders dan met schriftelijke toestemming van PFM wordt gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt.

6.                PFM is niet aansprakelijk voor enige overtreding van Opdrachtgever ten aanzien van het copyright, intellectueel eigendom, beeldrecht, licenties of patenten van derden, wat betreft materiaal in de ruimste zin van het woord (zoals software, beeldmateriaal, teksten, datarapportages, animaties, geluidsmateriaal). De volledige verantwoordelijkheid voor de betaling aan derden van enigerlei vergoeding die hiermee verband houdt ligt bij Opdrachtgever.

7.                In geval van overtreding van één van de bepalingen van dit artikel, verbeurt Opdrachtgever (per overtreding) aan PFM een eenmalige, onmiddellijke en niet voor verrekening vatbare boete van € 100.000,--, alsmede een boete van € 5.000,-- voor elke dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt, één en ander onverminderd het recht van PFM op vergoeding van de door haar geleden en te lijden schade.

17 – Toegang beveiligde websites en beveiligd PFM-netwerk

1.                Indien PFM een product of dienst aanbiedt waarvoor toegang tot door PFM beheerde website(s) of netwerk nodig is, zijn ook de volgende voorwaarden op die aanbieding en de daaruit voortvloeiende overeenkomst van toepassing.

2.                Toegang tot de beveiligde netwerken van PFM is uitsluitend toegestaan voor vooraf door Opdrachtgever geautoriseerde medewerkers van Opdrachtgever. Geautoriseerde medewerkers krijgen toegang middels een gebruikersaccount en een wachtwoord en/of token. Opdrachtgever zal uitsluitend medewerkers autoriseren die uit hoofde van hun functie toegang tot voornoemde netwerken moeten hebben. Op verzoek van Opdrachtgever om een geautoriseerde medewerker toegang te verlenen, zal PFM de medewerker registreren, het gebruikersaccount toesturen en via een beveiligde procedure het wachtwoord en/of token. Na ontvangst van het gebruikersaccount en het wachtwoord en/of token, krijgt de geautoriseerde medewerker toegang tot het beveiligde netwerk van PFM.

3.                Indien PFM aan Opdrachtgever een gebruikersaccount en wachtwoord verstrekt, verplicht Opdrachtgever zich deze gegevens niet aan een derde ter beschikking te stellen en ook overigens al het redelijk mogelijke te doen teneinde onbevoegd gebruik van deze gegevens te voorkomen. Indien PFM misbruik van een gebruikersaccount, een wachtwoord of, meer in het algemeen, van een aangeboden website-functionaliteit vermoedt, heeft zij het recht de door middel van de gebruikersaccount of het wachtwoord verkrijgbare toegang te weigeren c.q. blokkeren.

4.                Opdrachtgever staat er voor in dat de apparatuur en systemen van Opdrachtgever die gebruikt worden voor toegang tot de beveiligde netwerken van PFM in een beveiligde ruimte staan, die afgesloten kan worden en bewaakt wordt. Daarnaast neemt Opdrachtgever adequate maatregelen om deze apparatuur en systemen te beveiligen. Opdrachtgever garandeert dat de apparatuur en systemen die voor de toegang gebruikt worden niet blootgesteld worden aan onnodige risico’s, waaronder virusaanvallen van buitenaf. De gebruikte werkstations, apparatuur en andere systemen die verbinding hebben met de beveiligde netwerken van PFM mogen nimmer direct aangesloten zijn

op het internet. De apparatuur en systemen die voor de toegang gebruikt worden zullen door Opdrachtgever geconfigureerd en onderhouden worden om de toegang beveiligd te houden.

5.                PFM draagt zorg voor beveiliging van haar netwerken. Indien er zich naar de mening van PFM omstandigheden voordoen waardoor PFM de beveiliging van haar netwerken niet op het voorgeschreven niveau kan behouden, is PFM gerechtigd over te gaan tot het geheel of gedeeltelijk afsluiten van de (netwerk)toegang.

6.                Opdrachtgever vrijwaart PFM voor de gevolgen van verlies of onbevoegd gebruik van de door PFM verstrekte gebruikersaccounts, tokens, toegangscodes, en wachtwoorden, tenzij deze gevolgen worden veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming van PFM zelf.

18 –  Gebruik van door PFM verstrekte gegevens

1.                Indien de Overeenkomst met zich brengt dat PFM aan Opdrachtgever gegevens verstrekt teneinde Opdrachtgever in staat te stellen die gegevens te gebruiken, zijn ook de volgende voorwaarden op de overeenkomst van toepassing.

2.                Opdrachtgever verkrijgt het recht om de door of via (programmatuur van) PFM verkregen informatie te gebruiken voor interne doeleinden, publicatie van informatie is zonder toestemming van PFM niet toegestaan. Doorverkoop van de informatie aan derden is niet toegestaan. Het gebruik van de gegevens ten aanzien van kennisbevordering gericht op advisering naar derden is wel toegestaan.

3.                Het is Opdrachtgever niet toegestaan door PFM verstrekte gegevens te gebruiken voor een ander doel dan in de Overeenkomst bepaald. Behoudens voor zover dit doel dat meebrengt, is het Opdrachtgever niet toegestaan door PFM verstrekte gegevens aan te wenden om een eigen database op te bouwen of deze te (laten) exploiteren. Het is Opdrachtgever evenmin toegestaan door PFM verstrekte gegevens aan te wenden om een eigen directory of gids op te bouwen of deze te (laten) exploiteren. Een aanvulling, aanpassing of andersoortige verrijking door Opdrachtgever van eigen gegevens met door PFM verstrekte gegevens is slechts toegestaan, indien daardoor op geen enkele wijze inbreuk wordt gedaan aan de aard of omvang van het ter zake van de door PFM verstrekte gegevens verleend gebruiksrecht.

4.                PFM is niet verantwoordelijk voor of aansprakelijk voor interpretatie van door haar aan Opdrachtgever verstrekte data, gegevens of rapportages, noch voor (beleids)beslissingen die Opdrachtgever neemt na ontvangst of kennisneming van deze data, gegevens of rapportages door of via PFM dan wel software (verkregen) van PFM.

5.                Indien overeengekomen is dat Opdrachtgever door PFM verstrekte gegevens op zijn beurt aan een derde ter beschikking mag stellen, is Opdrachtgever verplicht die derde dezelfde verplichtingen op te leggen als hijzelf jegens PFM uit hoofde van de Overeenkomst heeft.

6.                PFM is gerechtigd aan door haar verstrekte gegevens of software een aantal controlegegevens (zoals adressen) toe te voegen. Indien deze controlegegevens uitwijzen dat Opdrachtgever zich niet houdt aan het overeengekomen gebruik, is daarmee het volledig bewijs van zijn toerekenbare tekortkoming geleverd, behoudens tegenbewijs zijnerzijds.

7.                In geval van overtreding van één van de bepalingen van dit artikel, verbeurt Opdrachtgever (per overtreding) aan PFM een eenmalige, onmiddellijke en niet voor verrekening vatbare boete van € 50.000,--, alsmede een boete van € 5.000,-- voor elke dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt, één en ander onverminderd het recht van PFM op vergoeding van de door haar geleden en te lijden schade.

19 – Duur van de overeenkomst

1.                De duur van de Overeenkomst wordt in de Overeenkomst tussen partijen gedefinieerd indien het gaat om een overeenkomst voor langere duur, zoals bijvoorbeeld een abonnement, niet zijnde een eenmalige levering van een product of dienst.

2.                Bij het aangaan van een abonnement verbindt Opdrachtgever zich tenminste voor 12 maanden het abonnement af te nemen, de verlengingsduur van een abonnement is 12 maanden.

3.                Het abonnement wordt stilzwijgend verlengd, indien Opdrachtgever niet 2 maanden voor afloop van de abonnementsperiode schriftelijk heeft opgezegd.

4.                Tussentijdse opzegging door Opdrachtgever van een abonnement is niet mogelijk, tenzij anders overeengekomen en tenzij PFM door opzet of bewuste roekeloosheid niet levert conform de Overeenkomst en na een door Opdrachtgever afgegeven redelijke hersteltermijn alsnog gedurende een termijn van meer dan zes maanden niet levert, tenzij er sprake is van overmacht.

5.                Opdrachtgever kan de Overeenkomst niet beëindigen op grond van niet (dan wel niet tijdige of niet volledige) levering door PFM als de reden voor niet levering, niet tijdige levering of niet volledige levering is gelegen in het niet voldoen aan verplichtingen aan de zijde van Opdrachtgever, waaronder maar niet alleen de verplichtingen zoals vermeld in artikel 8, noch op grond van de gevolgen van een situatie van overmacht zoals bedoeld in artikel 10. Storingen in enig netwerk van PFM dan wel Opdrachtgever, vertraging door foutieve aansluiting bij of door Opdrachtgever, of als er anderszins sprake is van het verzaken door Opdrachtgever van verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en deze voorwaarden, kunnen geen grond vormen voor (tussentijdse) opzegging.

20 – Opschorting en beëindiging van de overeenkomst door PFM

1.                Indien goede grond bestaat voor de vrees dat Opdrachtgever niet in staat of bereid is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens PFM te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van Opdrachtgever, is PFM gerechtigd passende zekerheid terzake van alle (al dan niet opeisbare) contractuele verplichtingen van Opdrachtgever te verlangen en in afwachting van zodanige zekerheid de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. Bij gebreke van zekerheidsstelling binnen een redelijke, door PFM gestelde termijn is PFM gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te zeggen.

2.                Indien Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met PFM gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is PFM evenzeer gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de Overeenkomst te ontbinden of op te zeggen.

3.                In geval van opschorting op grond van lid 1 of lid 2 is PFM bevoegd om de ter uitvoering van de Overeenkomst door haar ingekochte, gereserveerde materialen, onderdelen, apparatuur, programmatuur en andere zaken voor rekening en risico van Opdrachtgever te doen opslaan. In geval van ontbinding of opzegging op grond van lid 1 of lid 2 geldt hetzelfde, met dien verstande dat PFM in plaats van voor opslag ook kan kiezen voor verkoop of vernietiging voor rekening van Opdrachtgever. Bij opschorting, ontbinding of opzegging op grond van lid 1 of lid 2 heeft PFM recht op volledige schadevergoeding, maar is zij zelf niet tot enige schadevergoeding gehouden.

6.                PFM is gerechtigd om de Overeenkomst tussentijds te ontbinden dan wel op te zeggen indien PFM niet meer kan voldoen aan haar verplichtingen door toedoen van een bronleverancier dan wel indien zij op enig moment gedurende de looptijd van een overeenkomst zou besluiten definitief te stoppen met het aanbieden van de desbetreffende dienst of het desbetreffende product.

7.                In geval van een ontbinding dan wel opzegging door PFM zoals bedoeld in dit artikel zal al hetgeen Opdrachtgever aan PFM verschuldigd is terstond opeisbaar worden.

21 – Toepasselijk recht en geschillen

1.                Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlands recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

2.                Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn of naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter. Indien de wet niet voorziet in bevoegdheid van een Nederlandse rechter, zal de rechtbank van het arrondissement waar PFM is gevestigd bevoegd zijn.